۱۴
بهم

توپ سفید (cue ball)

BILLIARD1

توپ سفید (cue ball)

در هر دو رشته پاکت بیلیارد و اسنوکر از توپی سفید استفاده می شود که از آن به منظور ضربه زدن استفاده می شود. به این صورت که نوک چوب (cue) یا به عبارتی سرتیپ ابتدا باید به آن و سپس به توپ مد نظر برخورد نماید.
به عبارتی دیگر تنها توپی است که می بایست با چوب به آن ضربه زده شود در غیر این صورت ضربه خطا بوده و شامل جریمه میباشد.