۱۴
بهم

توپ هدف (object ball)

BILLIARD1

توپ هدف (object ball)

توپ هدف اصلی ترین توپی هست که در طول بازی با آن سر و کار داریم و بازیکن می بایست همواره ضربه خود را به آن وارد نماید.
به عنوان مثال در بازی ایت بال تمامی 7 توپ تک رنگ (solid) برای یک نفر و تمام 7 توپ دو رنگ (strip) برای بازیکن دیگر توپ هدف به حساب می آید.
در ناین بال و تن بال نیز به ترتیب توپ های شماره دار از یک سپس دو و به همین ترتیب به بالا توپ هدف به حساب می آیند.
عکس بالا حالات برخورد کیوبال با توپ هدف را مشخص می نماید. طبق این عکس کیوبال با توجه به موقعیت توپ میتواند به انواع مختلف به توپ هدف برخورد نماید.