۱۴
بهم

رست یا پل مکانیکی

BILLIARD1

6- رست یا پل مکانیکی

وسیله ای است که به کمک آن میتوان به توپهایی که در فاصله دورتری از میز قرار دارند ضربه زد.
این ابزار پر استفاده با توجه به کاربرد و نحوه استفاده از آنها به انواع مختلفی از قبیل رست ضربدری-رست اسپایدر و ….تقسیم بندی می شوند که از پر کاربردترین آنها میتوان به رست ضربری اشاره کرد.