۱۴
بهم

ضربه (shot)

BILLIARD1

ضربه (shot)

زمانی که بازیکن با نوک چوب به کیوبال می زند یا به عبارتی سرتیپ چوب به کیوبال برخورد می نماید ضربه صورت میگیرد.
ضربه زمانی کامل شده به حساب می آید که تمامی توپ ها بر روی میز به حالت سکون در آمده باشند.
ضربه می تواند به دو شکل زیر اعمال شود:
ضربه مستقیم: اگر توپ سفید بدون برخورد با باند به توپ هدف برخورد نماید ضربه مستقیم به حساب می آید.
ضربه غیر مستقیم: اگر توپ سفید قبل از برخورد به باند با توپ هدف با یک یا چند باند برخورد نماید ضربه غیر مستقیم انجام شده است.