۱۴
بهم

مثلث (triangle)

BILLIARD1

5- مثلث (triangle)

وسیله ای است مثلثی شکل که توپ ها درون آن قرار میگیرد و به کمک آن توپ ها بر روی میز چیده میشود.