۱۴
بهم

نکات مهم در کنترل استرس قبل از بازی

BILLIARD1

?❗️چند نکته مهم در مورد کنترل استرس قبل و در حین مسابقات ❗️

1. کنترل توجه تان را در دست داشته باشید. هیچ وقت نه به نتیجه و نه به حریف بیش از حد فکر نکنید.✔️✔️

2. عادات یکسانی برای قبل از هر مسابقه داشته باشید. فارغ از اهمیت مسابقه ها همیشه رفتار مشابه و آشنایی قبل از رقابت داشته باشید.✔️✔️

3. فکر خودتان را درگیر فاکتورهای غیرقابل کنترل نکنید. از خود بپرسید آیا من روی این فاکتور می توانم مستقیما کنترل داشته باشم؟ اگر نه به مسائلی توجه کنید که کنترلش در اختیار شماست.✔️✔️

4. یادتان باشد هیچ مسئله ای مشکل نیست. مشکل از نوع عکس العمل ما به آن میتواند شروع شود. استرس و هیجان قبل از رقابت امری طبیعی است. پس نترسید و هول نشوید و عکس العمل درست نشان دهید.✔️✔️

5. تنفستان را آرام تر و عمیق تر کنید. به محض احساس استرس توجه تان را به ریتم نفس کشیدنتان انتقال دهید و ارام تر و عمقی تنفس شکمی داشته باشید.✔️✔️