۱۴
بهم

گچ CHALK

BILLIARD1

4- گچ

شاید بتوان گفت پر کاربرد ترین وسیله بعد از چوب در بازی بیلیارد گچ می باشد. گچ وسیله ای است که می بایست به نوک چوب یا سرتیپ زده شود تا ضریب اصطکاک میان چوب و توپ را افرایش داده و از در رفتن چوب و خطا رفتن ضربه جلوگیری کند.
این ابزار پر کاربرد متشکل از چندین ترکیب شیمیایی از قرار کربنات کلسیم،سیلیکات و … میباشد که با اضافه کردن رنگ به این ترکیبات گچ های متنوعی به دست می آید.