ناین بال
۰۹
ارد

ناین بال

ناین بال با 9 توپ شماره دار از 1 تا 9 و توپ سفید (کیوبال) انجام می شود. هدف از بازی به پاکت انداختن توپ ها به ترتیب شماره...

ادامه مطلب